• Support: 19009403
  • info@ngogiaphat.vn

Danh sách hóa đơn

SốTT Số hóa đơn Ngày hóa đơn Ngày hoạch toán Ký hiệu Mẫu số Tổng tiền hàng Tổng tiền VAT Tổng thanh toán Khách hàng Trạng thái Số lần in
1
00001 19/8/2019 20/9/2018 AB/18E 01CKT0/001 5.400 540 5.940 Công ty phần mềm 3A Bị điều chỉnh 0 Hợi Trương Đã gửi
1
00001 19/8/2019 20/9/2018 AB/18E 01CKT0/001 5.400 540 5.940 Công ty phần mềm 3A Bị điều chỉnh 0 Hợi Trương Đã gửi
1
00001 19/8/2019 20/9/2018 AB/18E 01CKT0/001 5.400 540 5.940 Công ty phần mềm 3A Bị điều chỉnh 0 Hợi Trương Đã gửi
1
00001 19/8/2019 20/9/2018 AB/18E 01CKT0/001 5.400 540 5.940 Công ty phần mềm 3A Bị điều chỉnh 0 Hợi Trương Đã gửi
1
00001 19/8/2019 20/9/2018 AB/18E 01CKT0/001 5.400 540 5.940 Công ty phần mềm 3A Bị điều chỉnh 0 Hợi Trương Đã gửi
1
00001 19/8/2019 20/9/2018 AB/18E 01CKT0/001 5.400 540 5.940 Công ty phần mềm 3A Bị điều chỉnh 0 Hợi Trương Đã gửi
1
00001 19/8/2019 20/9/2018 AB/18E 01CKT0/001 5.400 540 5.940 Công ty phần mềm 3A Bị điều chỉnh 0 Hợi Trương Đã gửi
1
00001 19/8/2019 20/9/2018 AB/18E 01CKT0/001 5.400 540 5.940 Công ty phần mềm 3A Bị điều chỉnh 0 Hợi Trương Đã gửi
1
00001 19/8/2019 20/9/2018 AB/18E 01CKT0/001 5.400 540 5.940 Công ty phần mềm 3A Bị điều chỉnh 0 Hợi Trương Đã gửi
1
00001 19/8/2019 20/9/2018 AB/18E 01CKT0/001 5.400 540 5.940 Công ty phần mềm 3A Bị điều chỉnh 0 Hợi Trương Đã gửi
1
00001 19/8/2019 20/9/2018 AB/18E 01CKT0/001 5.400 540 5.940 Công ty phần mềm 3A Bị điều chỉnh 0 Hợi Trương Đã gửi
1
00001 19/8/2019 20/9/2018 AB/18E 01CKT0/001 5.400 540 5.940 Công ty phần mềm 3A Bị điều chỉnh 0 Hợi Trương Đã gửi